Legal terms

Các Điều khoản sử dụng sau đây chi phối và áp dụng cho việc bạn sử dụng và/hoặc căn cứ vào trang này và bất kỳ trang web nào do Edwards Lifesciences, LLC., bao gồm các công ty con và công ty kế nhiệm thuộc sở hữu hoàn toàn của Edwards Lifesciences (gọi chung là “Edwards”) quản lý.

Việc truy cập và/hoặc sử dụng trang web Edwards này phải tuân theo tất cả các luật, quy chế và/hoặc quy định hiện hành cũng như các điều khoản và điều kiện được nêu ở đây.
Edwards có thể sửa đổi các Điều khoản sử dụng này tùy từng thời điểm bằng cách cập nhật bài đăng này và không cần thông báo thêm.
Bạn có thể xem lại phiên bản mới nhất của Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào tại địa chỉ: https://newheartvalve.asia/vn/terms-of-use. Trang web Edwards này chỉ dành cho người đọc tại Singapore, Thái Lan và Malaysia. Việc bạn truy cập hoặc sử dụng trang web Edwards này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản này và tuyên bố rằng bạn từ tối thiểu mười tám (18) tuổi trở lên.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm bảo đảm và giới hạn trách nhiệm pháp lý

EDWARDS DUY TRÌ TRANG WEB EDWARDS NÀY NHƯ MỘT DỊCH VỤ DÀNH CHO CỘNG ĐỒNG SỬ DỤNG INTERNET.
TRANG WEB EDWARDS NÀY ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỂ CUNG CẤP THÔNG TIN CHUNG VỀ VẤN ĐỀ CHUYÊN MÔN ĐƯỢC TRÌNH BÀY.

Edwards không đảm bảo hoặc cam kết về tính chính xác của thông tin được trình bày trên trang web Edwards này và từ chối mọi bảo đảm, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm bảo đảm về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm ở mức độ đầy đủ được luật hiện hành cho phép. Edwards sẽ nỗ lực hợp lý để đưa thông tin chính xác và cập nhật vào trang web Edwards này, nhưng tất cả thông tin đều được cung cấp “NGUYÊN TRẠNG”.

Edwards hoặc bất kỳ đại lý hoặc chi nhánh nào của Edwards sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả, gián tiếp hoặc mang tính trừng phạt phát sinh từ việc người dùng truy cập, sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng trang web Edwards này, hoặc bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong nội dung của trang web Edwards này.

Ngoài ra, bất kỳ thông tin nào được trình bày trên trang web Edwards này kể từ một ngày cụ thể có thể chỉ chính xác tính đến ngày đó và Edwards từ chối mọi trách nhiệm cập nhật thông tin đó. Edwards sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động nào được thực hiện dựa trên những thông tin được trình bày trên trang web Edwards này và tất cả người dùng của trang web Edwards này đồng ý rằng người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi rủi ro khi truy cập và sử dụng trang web Edwards này cũng như bất kỳ và tất cả nội dung được trình bày trên trang web Edwards này.

Bất kỳ thông tin liên lạc hoặc tài liệu nào bạn gửi cho Edwards qua trang web Edwards này hoặc thư điện tử trên Internet đều được gửi đi mà không bảo mật. Edwards không hứa hẹn, dù là rõ ràng hay ngụ ý, sẽ không sử dụng thông tin liên lạc hoặc tài liệu đó cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm sao chép, xuất bản, phát và đăng tải.

Thông tin y tế

Trang web này của Edwards không và không có ý định đưa ra lời khuyên y tế cũng như không cung cấp hướng dẫn về cách sử dụng bất kỳ sản phẩm nào do Edwards, các công ty liên kết, các công ty liên quan hoặc bên cấp phép của Edwards sản xuất hoặc cung cấp. Thông tin trên trang web Edwards này liên quan đến bất kỳ sản phẩm nào được phép lưu hành trên thị trường đều đủ tiêu chuẩn khi tham chiếu đến các hướng dẫn sử dụng đầy đủ được FDA chấp thuận về thông tin sử dụng cho (các) sản phẩm cụ thể. Thông tin được trình bày trên trang web Edwards này không nên được diễn giải hoặc hiểu theo bất kỳ cách nào để thay thế cho tư vấn y tế của bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn. Điều quan trọng là bạn phải thảo luận về các phương án điều trị và mọi thắc mắc của bạn với bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình.

Tin tức & Thông cáo báo chí

Trang web Edwards này có thể bao gồm các thông tin, tin tức và/hoặc thông cáo báo chí và các nội dung trong đó chỉ chính xác hoặc cập nhật nhất tính đến thời điểm phát hành thông tin, tin tức, thông cáo báo chí hoặc bài đăng cụ thể đó. Edwards không cập nhật thông cáo báo chí sau khi đã công bố.

Tài sản trí tuệ: Bản quyền & Nhãn hiệu

Tên và logo của công ty Edwards, cùng với tên tất cả sản phẩm, bất kể chúng có xuất hiện dưới dạng chữ in lớn hay có biểu tượng nhãn hiệu đi kèm hay không, đều là nhãn hiệu của Edwards, các công ty liên kết, các công ty liên quan hoặc bên cấp phép của Edwards, trừ khi có ghi chú khác. Việc sử dụng, sao chép hoặc phân phối lại các nhãn hiệu này khi không có sự cho phép bằng văn bản của Edwards đều bị nghiêm cấm.

Toàn bộ nội dung của trang web Edwards này, bao gồm bất kỳ hình ảnh hoặc văn bản nào, đều được bảo vệ theo bản quyền.
Khi bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, Edwards cấp cho bạn giấy phép cá nhân, không độc quyền, không thể chuyển nhượng để truy cập và sử dụng trang web Edwards này. Bạn chỉ có thể tải xuống tài liệu từ trang web Edwards này cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại và không được sao chép, phân phối, tải xuống, sửa đổi, sử dụng lại, đăng lại hoặc khai thác trang web Edwards này theo cách khác, nếu không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Edwards trừ khi có quy định khác ở đây. Chính sách của Edwards là thực thi các quyền sở hữu trí tuệ của mình ở phạm vi tối đa được pháp luật cho phép. Việc sử dụng hoặc lạm dụng các nhãn hiệu, bản quyền hoặc các tài liệu khác, trừ khi được cho phép ở đây, đều bị nghiêm cấm rõ ràng và có thể sẽ cấu thành hành vi vi phạm luật bản quyền, luật thương hiệu, các quy định và quy chế truyền thông cũng như các luật, quy chế và/hoặc quy định khác.

Trang web của bên thứ ba

Trang web của Edwards có thể bao gồm các siêu liên kết đến các trang web do những bên khác duy trì hoặc kiểm soát.
Edwards không chịu trách nhiệm và không thường xuyên sàng lọc, phê duyệt, xem xét hoặc xác nhận nội dung hoặc việc sử dụng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào có thể được cung cấp tại các trang web này.

Quyền riêng tư

Thông tin cá nhân và dữ liệu mà bạn cung cấp liên quan đến bản thân hoặc được chúng tôi thu thập theo cách khác sẽ tuân theo các điều khoản của Tuyên bố về Quyền riêng tư của Edwards.

Luật quy định

Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Singapore, không xét đến bất kỳ nguyên tắc xung đột pháp luật nào. Nếu bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận này bị coi là trái pháp luật, vô hiệu hoặc không thể thực thi được vì bất kỳ lý do nào thì điều khoản đó sẽ được coi là tách rời khỏi thỏa thuận này và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của các điều khoản còn lại.

Cách liên hệ với chúng tôi:

Edwards Lifesciences LLC
Attention: General Counsel, Legal Department
One Edwards Way
Irvine, CA 92614, USA