TAVI Procedure: Step-by-Step

TAVI Procedure: Step-by-Step

Step 1 of 4

A small incision is made in your upper leg. This is where your doctor will insert a short, hollow tube called a sheath into your femoral artery.

Bác sĩ rạch một vết nhỏ trên đùi bạn. Từ vị trí này, bác sĩ sẽ đưa một ống rỗng, ngắn gọi là ống dẫn sheath vào động mạch đùi của bạn

The new valve is then placed on the delivery system (or tube). The new valve is compressed to make it small enough to fit through the sheath.

Sau đó, van mới sẽ được đặt vào dụng cụ thông (hoặc ống). Van mới được nén đủ nhỏ để đặt vừa ống dẫn sheath.

Dụng cụ thông mang van được đẩy lên van động mạch chủ của bạn. Khi đến van động mạch chủ, van mới sẽ đẩy sang bên các lá van của van bị hỏng. Van hiện tại của bạn sẽ giữ van mới tại chỗ.

Van mới sẽ đóng mở giống như van động mạch chủ bình thường. Bác sĩ sẽ đảm bảo van mới hoạt động bình thường trước khi đóng vết rạch ở đùi bạn.

Tham gia danh sách gửi email
Đăng ký ngay hôm nay
Trao đổi với bác sĩ
Nhận Hướng dẫn