ข้อกำหนดทางกฎหมาย

ข้อกำหนดการใช้งานต่อไปนี้ควบคุมและนำไปใช้กับการใช้งานของคุณและ/หรืออิงตามเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์ใด ๆ ที่ดูแลโดย Edwards Lifesciences, LLC. รวมถึงบริษัทสาขาและผู้รับช่วงที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของทั้งหมด (เรียกรวมว่า “Edwards”)

การเข้าถึงและ/หรือการใช้เว็บไซต์ของ Edwards นี้อยู่ภายใต้กฎหมาย พระราชบัญญัติ และ/หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในที่นี้. Edwards อาจแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้เป็นครั้งคราวโดยปรับปรุงข้อความที่เผยแพร่นี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม คุณสามารถทบทวนข้อตกลงฉบับปัจจุบันได้ทุกเมื่อที่: https://newheartvalve.asia/th/terms-of-use. This Edwards website is intended for Singapore, Thailand and Malaysia audiences only. การเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์ของ Edwards นี้แสดงว่าคุณยอมรับในข้อกำหนดเหล่านี้และคุณรับรองว่าคุณมีอายุอย่างน้อยสิบแปด (18) ปีขึ้นไป

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบสำหรับการรับประกันและข้อจำกัดในด้านการรับผิด

EDWARDS ดูแลเว็บไซต์ของ EDWARDS นี้ในฐานะเป็นการบริการสำหรับชุมชนอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ของ EDWARDS ถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสาระสำคัญที่นำเสนอ

Edwards ไม่รับรองหรือเป็นตัวแทนในเรื่องความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ของ Edwards และปฏิเสธความรับผิดสำหรับการรับรองทั้งหมด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงการรับประกันด้านความสามารถในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์บางอย่าง และการไม่ละเมิดเนื้อหาทั้งหมดที่อนุญาตไว้โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง Edwards จะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อรวมข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ Edwards นี้ แต่ข้อมูลทั้งหมดมีให้ไว้ “ตามที่เป็น”

ทั้ง Edwards และตัวแทนหรือบริษัทในเครือจะไม่รับผิดต่อความเสียหายโดยตรง โดยบังเอิญ เป็นผลตามมา โดยอ้อม หรือที่เป็นการลงโทษ ซึ่งเกิดจากการเข้าถึง การใช้งาน หรือการไม่สามารถงานใช้เว็บไซต์ของ Edwards นี้โดยผู้ใช้งาน หรือความผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหาบนเว็บไซต์ของ Edwards

นอกจากนี้ ข้อมูลใดก็ตามที่นำเสนออยู่บนเว็บไซต์ของ Edwards ณ วันที่ระบุไว้จะถูกต้อง ณ วันดังกล่าวเท่านั้นและ Edwards ปฏิเสธความรับผิดชอบใด ๆ ในการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าว. Edwards จะไม่รับผิดชอบสำหรับการกระทำที่ดำเนินการไปแล้วซึ่งอ้างอิงตามข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ของ Edwards และผู้ใช้ทั้งหมดบนเว็บไซต์ของ Edwards ตกลงว่าการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์ของ Edwards ทั้งหมด ตลอดจนเนื้อหาใด ๆ และทั้งหมดที่นำเสนอบนเว็บไซต์ของ Edwards เป็นความเสี่ยงของตัวผู้ใช้งานเอง

การติดต่อสื่อสารใด ๆ หรือสาระสำคัญที่คุณส่งมายัง Edwards ผ่านทางเว็บไซต์ของ Edwards หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ทางอินเทอร์เน็ตนั้นส่งมาจากคุณในลักษณะที่ไม่เป็นความลับ. Edwards ไม่ให้สัญญาว่าจะไม่ใช้การติดต่อสื่อสารหรือสาระสำคัญดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม รวมทั้งการทำซ้ำ การตีพิมพ์เผยแพร่ การเผยแพร่สัญญาณ และการประกาศ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย

ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ

เว็บไซต์ของ Edwards ไม่ได้มอบและไม่ได้มุ่งหมายที่จะมอบอุปกรณ์การแพทย์ และไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสมที่ผลิตหรือจัดหาโดย Edwards บริษัทในเครือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ Edwards เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ได้รับอนุมัติให้วางตลาดมีคุณสมบัติครบถ้วน โดยการอ้างอิงไปยังคำแนะนำการใช้งานฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับอนุมัติจาก FDA ข้อมูลสำหรับผลิตภัณฑ์เฉพาะ. ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ของ Edwards ไม่ควรถูกแปลหรือตีความไม่ว่าด้วยวิธีใดว่าเป็นการเปลี่ยนหรือการทดแทนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณได้ให้ไว้. เป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องพูดคุยเกี่ยวกับทางเลือกการรักษาและคำถามใด ๆ ที่คุณอาจมีกับแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณ

ข่าวและข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ของ Edwards อาจประกอบด้วยข้อมูล ข่าว และ/หรือข่าวประชาสัมพันธ์ เนื้อหาของสิ่งดังกล่าวนั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ณ วันที่มีข้อมูลเฉพาะ ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ หรือการประกาศเท่านั้น. Edwards ไม่ได้ปรับปรุงข่าวประชาสัมพันธ์เมื่อข่าวได้ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะ

ทรัพย์สินทางปัญญา: ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

ชื่อและตราสัญลักษณ์ รวมถึงชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัท Edwards เป็นเครื่องหมายการค้าของ Edwards บริษัทในเครือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบริษัท โดยไม่คำนึงว่าสิ่งดังกล่าวจะปรากฎในสิ่งพิมพ์ขนาดใหญ่หรือปรากฎร่วมกับสัญลักษณ์ที่เป็นเครื่องหมายการค้า เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น. ห้ามมิให้มีการใช้ การทำซ้ำ การทำสำเนา หรือการจำหน่ายซ้ำเครื่องหมายการค้าเหล่านี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Edwards.

เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์ Edwards รวมถึงรูปภาพหรือข้อความได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์. โดยพิจารณาข้อตกลงของคุณสำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ Edwards อนุญาตได้ให้คุณเข้าถึงและใช้เว็บไซต์ของ Edwards เป็นส่วนบุคคล ไม่ผูกขาด ไม่สามารถถ่ายโอนได้. คุณอาจดาวน์โหลดเอกสารจากเว็บไซต์ของ Edwards สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลและไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ และไม่สามารถทำสำเนา จัดจำหน่าย ดาวน์โหลด ปรับเปลี่ยน ใช้ซ้ำ ประกาศซ้ำ หรืออีกนัยหนึ่งแสวงหาประโยชน์จากเว็บไซต์ของ Edwards ยกเว้นดังที่ระบุไว้ในที่นี้โดยไม่ต้องมีการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Edwards. Edwards มีนโยบายในการบังคับใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตตามกฎหมาย. ห้ามมิให้มีการใช้หรือการใช้ในทางที่ผิดสำหรับเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสาระสำคัญอื่น ๆ อย่างชัดแจ้ง เว้นแต่อนุญาตไว้ในที่นี้ และอาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายเครื่องหมายการค้า ระเบียบข้อบังคับและพระราชบัญญัติด้านการติดต่อสื่อสาร ตลอดจนกฎหมาย พระราชบัญญัติ และ/หรือระเบียบข้อบังคับอื่น ๆ

เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

เว็บไซต์ของ Edwards อาจรวมไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ดูแลหรือควบคุมโดยบุคคลอื่น. Edwards ไม่รับผิดชอบและไม่คัดกรอง อนุมัติ ทบทวน หรือรับรองเป็นกิจวัตรสำหรับเนื้อหาหรือการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่อาจนำเสนอบนเว็บไซต์เหล่านี้

Privacy

Personal information and data that you provide regarding yourself or which is otherwise collected by us will be subject to the terms of the Edwards Privacy Statement.

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงนี้จะต้องได้รับการควบคุมโดยและตีความตามกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียโดยไม่มีผลต่อหลักการใด ๆ ของข้อขัดแย้งของกฎหมาย. กรณีที่ข้อตกลงนี้ได้รับพิจารณาว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ข้อกำหนดนั้นจะต้องได้รับพิจารณาว่าสามารถแยกส่วนออกได้จากข้อตกลงนี้และจะต้องไม่ส่งผลต่อความถูกต้องและความสามารถในการบังคับใช้ข้อกำหนดใด ๆ ที่เหลืออยู่.

วิธีติดต่อเรา:

Edwards Lifesciences LLC
เรียน: ที่ปรึกษาทั่วไป แผนกกฎหมาย (General Counsel, Legal Department)[
One Edwards Way
Irvine, CA 92614, ประเทศสหรัฐอเมริกา